Wzór identyfikatora dla praktykanta


 

Identyfikator

 

Osoby uprawnione do kontroli biletów zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu.
 

 

Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:
  • nazwę przewoźnika;
  • zdjęcie kontrolera;
  • numer identyfikacyjny kontrolera;
  • okres ważności;
  • zakres upoważnienia;
  • pieczęć i podpis wystawcy;
  • hologram.

 

Wzór identyfikatora dla kontrolera biletów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie kontroli
 

Kontrola biletów rozpoczyna się po odjeździe z przystanku po czasie, w którym wsiadający pasażerowie mieli możliwość skasowania biletów. Kasowniki w trakcie kontroli są blokowane. Zasadniczo następuje zablokowanie wszystkich kasowników, możliwe jest zablokowanie jednego, dwóch lub więcej kasowników. Skasowanie biletów w tym czasie jest niemożliwe.


 


Dokumenty przewozu
 

 

Każdy pasażer jest zobowiązany posiadać w trakcie przejazdu pojazdami ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów. W przypadku korzystania z przejazdów z ulgą pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet oraz dokument uprawniający do przejazdów ulgowych. Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany okazać bilet oraz dokumenty, o których mowa wyżej, w sposób umożliwiający odczytanie danych zawarty w dokumencie.
 
 


Kontrola biletów
 

 

Weryfikacja ważności biletów odbywa się przez przyłożenie do czytnika przeciągnięcie przez szczelinę służącą do odczytu danych w urządzeniu kontrolerskim/ocenę wzrokową przez kontrolera w zależności od formy nośnika. Podczas kontroli biletów imiennych kontroler porównuje zgodność wizerunku osoby okazującej bilet ze zdjęciem na awersie karty, które powinno przedstawiać tę właśnie osobę.

 

 

 

Opłata dodatkowa/Zniżki/Wezwanie do zapłaty
 


W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler nakłada na pasażera wezwanie do zapłaty - opłatę dodatkową. W każdym w wyżej wymienionych przypadkach kontroler wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Pokwitowanie opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy tym pojazdem, w którym została nałożona.

 

 

 

Uprawnienia kontrolera
 

W przypadku nieokazania kontrolerowi dokumentu tożsamości celem wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej:

 

1) Kontroler biletów ma prawo ująć pasażera, a następnie niezwłocznie przekazać go Policji lub innym organom porządkowym, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;

 

2) Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych Pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub innym miejscu wskazanym przez kontrolera;

3) Kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem bilety oraz dokumenty poświadczające ulgowe bądź bezpłatne przejazdy w przypadku podejrzenia ich podrobienia lub przerobienia.