Procedura kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego

 
 

Podstawa kontroli biletów

 

Podstawą do przeprowadzania kontroli biletów w stosunku do pasażerów jest zawarcie umowy przewozu, które następuje wraz z wejściem pasażera do pojazdu. Z chwilą zawarcia umowy przewozu pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu jest obowiązany skasować /aktywować bilet.

 


Kontroler biletów

 

Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego uprawnione są osoby upoważnione przez Zleceniodawcę.
 
 

Identyfikator

 

Osoby uprawnione do kontroli biletów zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu.
 

 

Identyfikator służbowy kontrolera zawiera:
  • nazwę przewoźnika;
  • zdjęcie kontrolera;
  • numer identyfikacyjny kontrolera;
  • okres ważności;
  • zakres upoważnienia;
  • pieczęć i podpis wystawcy;
  • hologram.

 

Wzór identyfikatora dla kontrolera biletów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie kontroli
 

Kontrola biletów rozpoczyna się po odjeździe z przystanku po czasie, w którym wsiadający pasażerowie mieli możliwość skasowania biletów. Kasowniki w trakcie kontroli są blokowane. Zasadniczo następuje zablokowanie wszystkich kasowników, możliwe jest zablokowanie jednego, dwóch lub więcej kasowników. Skasowanie biletów w tym czasie jest niemożliwe.


Bilet skasowany w czasie kontroli jest nieważny.
 


Dokumenty przewozu
 

 

Każdy pasażer jest zobowiązany posiadać w trakcie przejazdu pojazdami ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów. W przypadku korzystania z przejazdów z ulgą 50% pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet oraz dokument uprawniający do przejazdów ulgowych. Na żądanie kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany okazać bilet oraz dokumenty, o których mowa wyżej, w sposób umożliwiający odczytanie danych zawarty w dokumencie.
 
 


Kontrola biletów
 

 

Weryfikacja ważności biletów odbywa się przez przyłożenie do czytnika przeciągnięcie przez szczelinę służącą do odczytu danych w urządzeniu kontrolerskim/ocenę wzrokową przez kontrolera w zależności od formy nośnika. Podczas kontroli biletów imiennych kontroler porównuje zgodność wizerunku osoby okazującej bilet ze zdjęciem na awersie karty, które powinno przedstawiać tę właśnie osobę.

 

 

 

Opłata dodatkowa/Zniżki/Wezwanie do zapłaty
 


W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub uprawnień do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, kontroler nakłada na pasażera wezwanie do zapłaty - opłatę dodatkową. Osobom które nie uregulowały zobowiązania na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.poz. 121, z późn. zm.1) zostaną doliczone do wartości opłaty dodatkowej odsetki ustawowe oraz zostaną wobec tych osób prowadzone czynności opisane w zakładce windykacja. W każdym w wyżej wymienionych przypadkach kontroler wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie wystawia wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Pokwitowanie opłaty dodatkowej lub wezwanie do zapłaty wystawione w pojeździe nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy tym pojazdem, w którym została nałożona.

 

 

 

Uprawnienia kontrolera
 

W przypadku nieokazania kontrolerowi dokumentu tożsamości celem wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej:

 

1) Kontroler biletów ma prawo ująć pasażera, a następnie niezwłocznie przekazać go Policji lub innym organom porządkowym, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;

 

2) Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych Pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub innym miejscu wskazanym przez kontrolera;

3) Kontroler ma prawo zatrzymać za pokwitowaniem bilety oraz dokumenty poświadczające ulgowe bądź bezpłatne przejazdy w przypadku podejrzenia ich podrobienia lub przerobienia.

 

 

 

Przepisy karne

 

Dz.U.2015.0.915 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe
 

Art. 87 a - Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny.

Wzór identyfikatora dla praktykanta