reklamacje@puhroma.eu

PUH ROMA – Roman Zaborowski

Dział Reklamacji

ul. Kościuszki 27/11

83-200 Starogard Gdański

REKLAMACJE

Podstawa prawna:

art. 33a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272);

par. 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. 2005 nr 14 poz. 117)

Żeby reklamacja mogła zostać uwzględniona podróżny musi udokumentować posiadanie ważnego dokumentu przewozu, bądź uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przewozu nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, w którym otrzymał wezwanie do zapłaty.

 

Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest również uiszczenie przez podróżnego opłaty manipulacyjnej, której wysokość jest nie większa niż 10 % opłaty dodatkowej ustalonej na wezwaniu do zapłaty. Informacje na temat wysokości opłaty manipulacyjnej obowiązującej u danego przewoźnika znajdą Państwo w pouczeniu zamieszczonym na dokumencie wezwania do zapłaty.

 

W przypadku dopełnienia przez podróżnego powyższych warunków:

- udokumentowania, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, posiadania ważnego dokumentu przewozu lub uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przewozu,

- uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wymaganej wysokości,

wystawione wezwanie do zapłaty będzie podlegało anulowaniu (umorzeniu) albo zwrócone zostaną pobrane należność za przewóz oraz opłata dodatkowa.

 

Firma P.U.H. ROMA – Roman Zaborowski rozpatruje w imieniu obsługiwanych przewoźników reklamacje dotyczące wystawionych wezwań do zapłaty.


Podróżny może złożyć reklamację gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.


Na takich samych zasadach reklamację mogą składać podróżni, którzy podczas kontroli biletowej, zamiast przyjęcia wezwania do zapłaty, uiścili kontrolerowi należność za przewóz oraz opłatę dodatkową.

Co dokładnie powinna zawierać reklamacja?

1) dane przewoźnika (nazwę),

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby składającej reklamację,

3) numer wezwania do zapłaty,

4) opis zdarzenia oraz okoliczności uzasadniających reklamację,

5) wykaz załączonych dokumentów,

6) podpis osoby składającej reklamację (dotyczy wyłącznie reklamacji składanych pisemnie)

Dokumenty przewozu oraz dokumenty poświadczające prawo do bezpłatnych lub ulgowych przewozów mogą być składane w postaci kopii papierowych lub elektronicznych.

Jeżeli w imieniu podróżnego wskazanego w treści wezwania do zapłaty, reklamację składa inna osoba, prosimy o dołączenie do reklamacji odpowiedniego dokumentu poświadczającego uprawnienie do działania w imieniu tego podróżnego (np. pełnomocnictwa).

Warunki uwzględnienia reklamacji

Ile trwa rozpatrzenie reklamacji? Kiedy reklamacje pozostaną bez rozpatrzenia?

W jakim sposób można złożyć reklamację?

Reklamacje mogą być składane:

1) pisemnie:

- listownie w formie przesyłki pocztowej na adres naszego biura,

- bezpośrednio w naszym biurze,

- w dowolnym punkcie odpraw przewoźnika,

2) ustnie w siedzibie naszego biura

- nasz pracownik sporządzi w obecności podróżnego protokół z przyjęcia reklamacji,

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:

- w formie dokumentowej, poprzez przesłanie treści reklamacji i skanów dokumentów na nasz adres e-mail (kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest wymagany), lub

- w formie elektronicznej (dokument reklamacji powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

PUH ROMA – Roman Zaborowski rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej wpłynięcia.

Jeżeli reklamacja dotknięta jest brakami uniemożliwiającymi jej rozpatrzenie, osoba wnosząca zostanie wezwana do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym, niż 14 dni. Wówczas 30. dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od momentu jej uzupełnienia.

Bez rozpatrzenia pozostaną reklamacje które:

- nie zawierają danych pozwalających nam zidentyfikować osobę składającą reklamację lub
dotknięte są brakami, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie,
- zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od otrzymania wezwania do zapłaty.

Jakie są najczęstsze reklamacje, które rozpatrujemy? Co powinien zrobić podróżny?

Przykład 1
Podróżny miał wykupiony bilet miesięczny uprawniający do przejazdów na danej trasie, którego nie był w stanie okazać podczas kontroli biletowej, co skutkowało wystawieniem wezwania do zapłaty obciążającego podróżnego należnością za przewóz oraz opłatą dodatkową.
W takiej sytuacji wystarczy, że podróżny w ramach reklamacji przedstawi nam w postaci papierowej lub cyfrowej posiadany bilet miesięczny. Podróżny powinien uczynić to w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Po udokumentowaniu posiadania biletu miesięcznego oraz uiszczeniu opłaty manipulacyjnej wystawione wezwanie do zapłaty zostanie anulowane (umorzone).


Przykład 2
Podróżnemu przysługuje prawo do ulgowych przejazdów z uwagi na ulgę szkolną, jednak w czasie kontroli nie okazał ważnej legitymacji uczniowskiej, co skutkowało wystawieniem wezwania do zapłaty obciążającego podróżnego należnością za przewóz oraz opłatą dodatkową.

W takiej sytuacji wystarczy, że podróżny (lub jego opiekun prawny, jeżeli podróżny jest osobą niepełnoletnią) w ramach reklamacji przedstawi nam w postaci papierowej lub cyfrowej ważną legitymację uczniowską. Podróżny powinien uczynić to w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
otrzymania wezwania do zapłaty. Po udokumentowaniu posiadania uprawnienia do ulgi oraz uiszczeniu opłaty manipulacyjnej wystawione wezwanie do zapłaty zostanie anulowane (umorzone).

 

Przykład 3

Podróżnemu przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów z uwagi wiek, jednak w czasie kontroli nie był w stanie przedstawić kontrolerowi żadnego dokumentu poświadczającego wiek, co skutkowało wystawieniem wezwania do zapłaty obciążającego podróżnego należnością za przewóz oraz opłatą dodatkową.


W takiej sytuacji wystarczy, że podróżny w ramach reklamacji przedstawi nam w postaci papierowej lub cyfrowej dowolny dokument urzędowy poświadczający wiek podróżnego. Podróżny powinien uczynić to w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.            Po udokumentowaniu posiadania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów oraz uiszczeniu opłaty manipulacyjnej wystawione wezwanie do zapłaty zostanie anulowane (umorzone).