Prosimy dokonywać wpłat na poniższe numery kont:

  • Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z o.o. z serii LBK - nr konta 06 1140 2004 0000 3602 7704 1661

  • Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Sp. z o.o. z serii STG – nr konta: 82 1140 2004 0000 3102 7777 7738

  • Pozostałe komunikacje z serii AB – nr konta 21 1140 2004 0000 3702 7642 2482

kancelaria.windykacyjna@puhroma.eu

PUH ROMA – Roman Zaborowski

Kancelaria Windykacyjna

ul. Kościuszki 27/11

83-200 Starogard Gdański

W razie stwierdzenia podczas przeprowadzanej kontroli biletowej braku ważnego dokumentu przewozu albo dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, kontrolerzy z firmy PUH ROMA – Roman Zaborowski, działającej na zlecenie przewoźnika lub organizator publicznego transportu zbiorowego, pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.


Wezwanie do zapłaty sporządzane jest przez kontrolera wraz z kopią stanowiącą protokół, w obecności podróżnego, który odmówił natychmiastowego uregulowania należności. Doręczenie wezwania do zapłaty następuje podczas kontroli biletowej z chwilą jego wystawienia.


Odmowa przyjęcia wezwania do zapłaty przez podróżnego pozostaje bez wpływu na jego doręczenie. W takim przypadku kontroler w protokole, w miejscu przeznaczonym na podpis podróżnego, zamieszcza adnotację „odmowa przyjęcia”.


W wezwaniu do zapłaty wskazana jest między innymi kwota roszczenia oraz termin jej uregulowania.


Opłatę dodatkową ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika, w następujący sposób:
1) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu
2) jako 40-krotność tej ceny - za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

nadto w uzasadnionych przypadkach kontrolerze uprawnieni są także do wystawiania wezwań do zapłaty obejmujących opłaty dodatkowe:
3) jako 20-krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków;
4) jako 150-krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

Bezskuteczne wezwanie do zapłaty skutkować będzie dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej. Wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli należność nie została uregulowana w terminie 3 miesięcy od dnia jego doręczenia.

Poczynając od dnia przypadającego po dniu płatności wskazanym na wezwaniu do zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie.

Podróżny, który nie ureguluje wezwania do zapłaty, bądź nie złoży skutecznej reklamacji od wezwania do zapłaty musi się liczyć z tym, że prowadzone będą przeciwko niemu działania windykacyjne.

Wezwanie do zapłaty