WINDYKACJA

 

Wyciąg z ustawy prawo przewozowe (Dz. U. tekst jednolity poz. 1983/2017)

 

Art. 75. 1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty. 2. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Fakt ewentualnego nieodebrania przesyłki zwykłej lub poleconej pozostaje bez żadnego wpływu na postępowanie windykacyjne. Postępowanie upominawcze przed sądem może się toczyć bez udziału dłużnika, jednocześnie pozbawia się on możliwości czynnego uczestniczenia w sprawie.
 
Przypominamy, że odbiór pierwszego wezwania do zapłaty został pokwitowany w dniu ukarania na oryginale protokołu.

Jeśli pomimo wysyłania pism upominawczych należność nie została uregulowana, wówczas bez względu czy przesyłka/list został przez adresata odebrany, proces sądowy EPU wszczynamy po upływie trzech miesięcy od daty wystawienia wezwania do zapłaty.
 
 

Wyciąg z kodeksu wykroczeń:

 

 

 

65 §1 Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania: 1) co do tożsamości własnej lub innej osoby, 2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze grzywny

 

121 §1 Kto, pomimo nie uiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

 

 

 

Zasądzone zobowiązanie przedawnia się po upływie 6 lat (z końcem roku kalendarzowego, w którym mija termin)

 

 

 

UWAGA: każde wznowienie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg przedawnienia, który biegnie od początku. 

 

Pragniemy poinformować, że firma P.U.H. ROMA - Roman Zaborowski  w prowadzeniu windykacji i ściąganiu powstałych wierzytelności, dodatkowo wspierana jest przez Krajowy Rejestr Długów oraz Biuro Informacji Gospodarczej, z którymi współpracuje na podstawie zawartych umów. Narastające zobowiązania w konsekwencji skutkują wpisaniem do ich ewidencji, czego konsekwencją są bardzo poważne utrudnienia finansowe dla osób lub podmiotów, które ubiegają się choćby o najmniejsze formy kredytowania.
 

Wpłaty w celu terminowego uregulowania powstałych zobowiązań na rzecz wykazanych poniżej przedsiębiorstw, prosimy dokonywać na następujące konta:

 

  • Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku z serii SZC - nr konta 06 1140 2004 0000 3602 7704 1661

  • Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Sp. z o.o. z serii STG – nr konta: 82 1140 2004 0000 3102 7777 7738

  • Pozostałe komunikacje z serii AB – nr konta 21 1140 2004 0000 3702 7642 2482

 

 

Prosimy, aby osoby będące w trudnej sytuacji materialnej kontaktowały się z działem reklamacji pod numerem+48 570-973-333 , w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty zobowiązania w systemie ratalnym.