Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 
 
Uprzejmie informujemy, że prowadzenie kontroli biletowych, pobieranie należności za przewóz oraz opłat dodatkowych i specjalnych jako Państwa Przewoźnik  powierzyliśmy w drodze cesji wierzytelności przedsiębiorstwu P.U.H. ROMA Roman Zaborowski, zwanemu dalej Kontrolerem. Obowiązek okazania dokumentów i podania danych, o których mowa wyżej wynika z artykułu 33 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 póz. 272 ze zm.). W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. W związku z dokonaną cesją wierzytelności Kontroler uzyskał od Przewoźnika Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL, daty urodzenia oraz serii i nazwy dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość, wysokości należnych opłat specjalnych, podstawy ich nałożenia oraz ewentualnych uprawnień do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu. Kontroler administruje wskazanymi danymi i będzie przetwarzał je w celu dochodzenia (windykacji) nabytych wierzytelności oraz w celach podatkowo-księgowych. Postawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Kontrolera w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kontrolera przez okres niezbędny do windykacji należności, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Kontroler nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje mechanizmów profilowania. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Kontroler może powierzyć Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz w zakresie księgowości, obsługi prawnej oraz hostingu poczty elektronicznej. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Kontrolera. Ponadto mają Państwo prawo żądania od Kontrolera dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania. W związku z przetwarzaniem przez Kontrolera danych osobowych przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do UODO w Warszawie.
 

Kontakt z Kontrolerem we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych jest możliwy listownie:

 
 

 

PUH ROMA – Roman Zaborowski

ul. Kościuszki 27/11

83-200 Starogard Gdański

lub za pośrednictwem poczty e-mail

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!